A screenshot from the Long Form Winner “Yin Yang” by Femi Adebajo and Ridwan Rasheed

I-“Open Horizons” isinikeza ukubuka okungaphezulu kwesiteji njengoba abenzi bomdanso befinyelela esikrinini sonke

NguTammy Ballantyne (Umbhali Wezivakashi) Ukuhunyushwa nguLisa Goldstone

--

--

24th annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 30 August – 11 September 2022 (hybrid festival)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
JOMBA! Contemporary Dance Experience

24th annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 30 August – 11 September 2022 (hybrid festival)