I-”I Am” ye-Experience yaseKapa ibeka kuqala okhethweni lwe-Open Horizons lwango-2022

Ukuphinda wenze imephu ekhaya

Ibhalwe nguClare Craighead (Umbhali Oyisivakashi)/ Kuhunyushwe ngu-Lisa Goldstone

Ku lo nyaka ka-“JOMBA! EDGE” ibuya, ngemuva kweminyaka emibili yokwenza umdanso we-inthanethi, ibe bukhoma. Abadidiyeli abathathu bomdanso base-KZN banikezwe izibonelelo zefestivali ukuthi badlale kuqala umsebenzi wabo ohlelweni lwes’-24 lwefestivali ngoLwesihlanu nangoMgqibelo wesibili nowesithathu kuSepthemba e-Elizabeth Sneddon Theatre.

Izibonelelo zalo nyaka zinikezwe umsebenzi wokwenza umsebenzi mayelana nombono womkhosi ka-2022 — “okungenakwenzeka ekhaya”, umsebenzi wabo uhlukile ngesitayela nendlela. “Ikhaya” lithathwa njengefa, isiko, ubuwena kanye nesimo somzwelo… akumnandi yini ukuzwa ukwehluka okunjalo endaweni eyodwa!

I-SAMSRA kaPavishen Paideya eyenziwa yiRudra Dance Theatre yakhe yavula uhlelo. U-Paideya uchaza lo msebenzi “njengohambo lomdanso oluneqiniso nolumnandi ngokwesiko oluya ekusabalaliseni ubuwena baseNingizimu Afrika base-India kanye nemibono yekhaya nomuzwa wokuba ngowabanye”. Uphawu lwakhe lokuthengisa lwezitayela ezixutshiwe luhlanganisa i-Bharatanatyam ye-indian yakudala kanye nokujwayela komdanso wakudala kumdanso wesimanje. Ukuhlanganiswa kwezitayela zokudansa akujwayelekile emdansweni waseNingizimu Afrika, kusukela e-Afro-fustion kuya e-Afro-Butoh nanoma yini phakathi, okwethu kuyifa lokudansa eliyinkimbinkimbi njengoba lixubene namasiko.

i-SAMSARA ivusa imijikelezo yokufa nokuzalwa kabusha. Lokhu kuxhumene ngokujulile nokuhlakazwa kobunikazi baseNingizimu Afrika baseNdiya emsebenzini. Ikhono lika-Paideya lomdlalo omangalisayo liyabanjwa, ikakhulukazi emsebenzini, lapho abadansi — esikhundleni sokusonga izinsimbi emaqakaleni, njengoba kuyisiko elivamile ezindleleni eziningi zokudansa zaseNdiya — babopha amaqakala abo ngamaketanga. e-KZN, ngo-1860 kwafika izisebenzi zokuqala ezigqilaziwe iningi labo elalethwa olwandle lwethu, liboshiwe, ukuze lisebenze emapulazini amakhulu omoba. Emsebenzini kaPaideya amaketanga aphinde anikeze isithombe sokuboshwa ezikhathini zamanje, emibonweni yakudala yobuNdiya bangempela ehlala ezweni lakubo kanye nokuhlanzeka kwezinhlobo zokudansa zakudala okungenzeka zingahlali ngokukhululeka ngaphakathi kwemizimba yesimanje.

“TAKE ME BACK HOME” impendulo kaSandile Mkhize kwinselelo yomkhosi. Umdanso othambile phakathi kwakhe nomdansi akanye naye u-Tshediso Kabulu, ngobumnandi nangeqiniso, asicela ukuthi sicabangele “yini eyenza indoda ibe indoda?” UMkhize lo mbuzo uwuthola uqinile esikweni lakhe lesiZulu. Umdanso owenziwe uMkhize noKabulu ngokunemba, uzwakala njengengxoxo phakathi kwabangane, ngezinye izikhathi ethambile futhi ngezinye izikhathi ebonisa ukuqonda. Indlela kaMkhize ye-Afro-fusion ifezeka emigqeni yakhe emide kanye nokumiswa okuhambisana nokuma nokunyakaza kohlobo lwengoma. Umnyombo womsebenzi ukutholakala kokuthi ukuba yindoda kuyibanga lapho okuphambene kungase kungakhangi ngaso sonke isikhathi. UMkhize, njengoba ethula ohlelweni lwakhe lomsebenzi, “usihambisa ohambweni oluya ekutheni kusho ukuthini ekhaya ngomzimba — indawo yokuzitholela yona kanye nokukubuza imibuzo”. Obekuqabula kakhulu kulo msebenzi wukubhidliza kukaMkhize imibono yodlame lwabesilisa.

Ngemva kwekhefu elifushane siyamenywa ukuthi sibuyele esiteji seshashalazi kwi-HEAD_SPACE ka-Tegan Peacock. Kwesiteji seshashalazi ngibona uPeacock elele, ezigoqe phansi, izindlu ezincane zibekwe ngendlela engafanele emhlane. Indlu yephepha, elenga phezulu esiteji kwesokudla. Phezulu kwesokunxele, kunomfanekiso onethunzi ohlezi etafuleni, nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwekhompuyutha ephathekayo ekhanyisa isithunzi sabo. Umsebenzi ukusebenzisana kwamaciko nezinhlaka: umculi u-Wayne Reddiar kanye nomdwebi wezithombe u-Hannah Lax bahambisana ne-Peacock kulo mdlalo.

Umsebenzi unikeza isifundo esihlobene sokukhathazeka nokuzihlukanisa. Kuhlobene kakhulu kulandela iminyaka emibili edlule yokubuyela emuva naphambili nemikhawulo ye-Covid kanye nokuvalwa kwezindawo, nokuthi lokhu kuthinte kanjani ukucabanga kwabaningi abasebenza kwezobuciko. Injabulo nje yokubambisana isusiwe ngesikhathi sitshelwa ukuthi sizihlukanise futhi “sihlale siphephile”… Kwenzekani lapho sizizwa sihlukanisiwe nomphakathi? Ukusebenzisa kaPeacock ukunyakaza okuvamile esifundweni sakhe sokukhathazeka nokuzihlukanisa kubonakala kufaneleka futhi kuqondana nalokho akushilo ohlelweni lokuthi umsebenzi “uzama ukulandelela izingxoxo zangaphakathi zomzimba nengqondo lapho kunesiphithiphithi.”

--

--

24th annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 30 August – 11 September 2022 (hybrid festival)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
JOMBA! Contemporary Dance Experience

JOMBA! Contemporary Dance Experience

24th annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 30 August – 11 September 2022 (hybrid festival)