isithombe esivela ku “NEVERLAND” kaThami Majela

Ukuze uthule lapho uyophumula khona “Neverland!

NguLebogang Tswelapele Chauke Kuhunyushwe nguLisa Goldstone

Izinkinga eziphathelene nokugula ngengqondo zivame ukuphenduka izindlela zokuhlekisa ngabantu, kuyilapho ukongiwa kwemvelo kuphila ezindebeni zabantu kuphela. Angikwazanga ukuhlala esitulweni sami ngesikhathi sokuhlolwa kwemisebenzi yokubambisana kuhlelo lwe “JOMBA! and Crossings”.

Kulolu hlelo kwakukhona iNEVERLAND kaSylvester Thamsanqa Majela eyayithonywe uPeter Pan kaJM Barrie noLeaving Neverland kaMichael Jackson, bobabili babephenya ukuthi ukucabanga kukuthinta kanjani iqiniso nokuthi okuhlangenwe nakho okubuhlungu kubangela kanjani izibazi ezingapheli, kuyilapho uSizakele Mdi ethi-Dust to Dust emele ubudlelwano phakathi abantu nemvelo.

iNEVERLAND ikhonjiswa ngombala ompunga nomhlophe, obekwe endlini eshiyiwe futhi ephukile. Umdanso uqala ngemisindo yengilazi yokuphahlaza, amakhono amahle wokuhlela akha kabusha ingilazi ephihliziwe. Indoda ebonakala imatasa izama ukugcina ibhalansi yayo ishaya izindonga ezifanayo ngokuphindaphindiwe, inhlabathi isakazeke ngamasileti namathayili aphihliziwe. Ngangibambe umoya ukuthi angawi azilimaze kwazise owesifazane ekugcineni wayengakhathazwa yisimo sendoda.

Ingoma eshubile ivusa imizwa yokukhathazeka nesizungu njengoba i-engeli yekhamera isiqondisa endlini eshiyiwe; ukukhuphuka kwesimo nemisindo yokuphahlazeka kudala ingcindezi futhi kudwebe isithombe sendlu ehajwa futhi ibanda; ukulandisa okuphindaphindwayo kwezwi ngezilimi ezahlukahlukene: “kukhona uhlangothi olumnyama lobuchopho bami … angiphumi endleleni yami yokulimaza noma ngubani … izinto zivame ukufiphala phakathi kwemvelo yami enhle ...” kusikisela ukuthi lokhu kuyinto ejwayelekile inkinga ezizindeni ezinamasiko ahlukene nezomphakathi ezithathwa njengezijwayelekile. Izwi lidlala ngenkathi umdansi, uPule Peter, esekhoneni lendlu edlala ne-yoyo yakhe ngenkathi umculo wepiyano opholile uqina ngokushesha ngemibono emfushane ngaye ebhajwe emgodini; lokhu kungaba ukuphawula kokuthi abantu abanenkinga yokungaziwa bathambekele kanjani ekubeni nesizungu nemibono esontekile yeqiniso.

Kamuva uqoqa izitini bese wakha “indlu” bese esebenzisa eyodwa njengendiza endiza ngokukhululeka emhlabeni kodwa bese ishayisa “indlu” yakhe futhi uthukuthele; lokhu kuveza indlela afisa ngayo ukuphepha nokuvikeleka, kuyilapho imibono yodlame nokunganakwa ibalulekile njengoba elandisa indaba yokuthi wahlaselwa kanjani yindoda futhi umama wakhe wamthuka esikhundleni sokusiza. Lokhu kulandelwa yiminyakazo eminingi ephindaphindwayo yezingalo emboze ubuso, izindlebe namehlo ngenkathi ihlikihla ikhanda futhi iluma izinzipho zakhe ngomsindo okhalayo. Lo mdanso wawushukumisa abantu njengoba wawukhombisa ukuthi abantu abanezifo zengqondo baphenduka kanjani abalahliwe.

I-Dust to Dust kaSizakele Mdi yaqala yaba yinto esabisayo ngesandla esimpunga nesinehaba esithubeleza sinqamula egatsheni lesihlahla sikamango endaweni ephikisayo noluhlaza ngokuthula okuxakile; lokhu kuguqulwe ngumoya wasendle odudulayo nesandla sinikezwa umzimba womuntu, obonakala elangazelela ukweqa entweni ethile kodwa eboshwe amandla emvelo.

Le filimu ifaka ukunyakaza okuphindaphindwayo kufakwe i- “Umxhentso”, umdanso wesiXhosa oxutshwe nezingoma kanye nemibono ekhanyisiwe ehleliwe edala isiyezi. Isigubhu siqala ngenkathi ekhwela esihlahleni futhi kamuva adonse amanzi okucabanga esiqwini athi ngokuhamba kwesikhathi amenze buthaka amshaye phansi ukuze angcwatshwe uthuli, abuyele egameni lomsebenzi othi-Dust to Dust (“Uthuli Luthuli”). Lokhu kubonisa umzabalazo wamandla phakathi komuntu nemvelo kanti imvelo ingamandla amakhulu njengoba kuhlanganisa amandla okugwinya nokukhafula indoda.

Kwakuthakazelisa ukubona ukuthi womabili amafilimu asebenzise imibala ehlukile empunga noluhlaza okuvame ukuhlotshaniswa nokwaziswa ngempilo yengqondo kanye nokuluhlaza okukhombisa ukulondolozwa kwemvelo. Ukulandiswa kwale ndaba kwenziwa ngokuzikhandla ebusweni babadansi, kwaveza ukwesaba okukhulu okulethwe imvelo yabo kanye namandla omoya ababazungezile.

--

--

23rd annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 24 August – 5 September 2021 (digital festival)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store